หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้าตรวจสอบรายชื่อเพื่อดูสถานะการอนุมัติอีกครั้งหลังจากปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะได้เข้าร่วมอบรมเมื่อสถานะขึ้นเป็น "อนุมัติ" แล้วเท่านั้น
 ติดต่อสอบถาม
 ผู้ประสานงาน : ภญ.ศรินยา หนูทิม โทร 0 2590 7307