Untitled Document
   
 ย้อนกลับ ศูนย์เขต 9 จังหวัดชัยภูมิ
 

Untitled Document
 
สถิติจำนวนรายงาน AE จำแนกรายปี
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามความร้ายแรง
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามประเภทผู้ส่ง

จำนวนรายงาน AE จำแนกตามกลุ่มยาหลัก
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามกลุ่มยาย่อย
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามระบบอวัยวะ

จำนวนรายงาน AE จำแนกตามชื่ออาการ
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามชื่อยา
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามกลุ่มอายุ