Untitled Document
   
 ย้อนกลับ ศูนย์เขต 10 จังหวัดศรีสะเกษ
 

Untitled Document
 
สถิติจำนวนรายงาน AE จำแนกรายปี
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามความร้ายแรง
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามประเภทผู้ส่ง

จำนวนรายงาน AE จำแนกตามกลุ่มยาหลัก
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามกลุ่มยาย่อย
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามระบบอวัยวะ

จำนวนรายงาน AE จำแนกตามชื่ออาการ
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามชื่อยา
จำนวนรายงาน AE จำแนกตามกลุ่มอายุ