ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 

นางสาวพรทิพย์ เจียมสุชน
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
โทร. 02-590-7288

นางสาวพัทรียา โภคะกุล
เภสัชกรชำนาญการ
โทร. 02-590-7261

นางสาวศรินยา หนูทิม
เภสัชกรชำนาญการ
โทร. 02-590-7307

นายวิทยา ประชาเฉลิม
เภสัชกรชำนาญการ
โทร. 02-590-7261

นางสาววัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์
เภสัชกรชำนาญการ
โทร. 02-590-7261

นางสาวชลธิชา สอนสุภาพ
เภสัชกรปฏิบัติการ
โทร. 02-590-7288

นายธวัชชัย นาคราชนิยม
เภสัชกรปฏิบัติการ
โทร. 02-590-7307

นางสาวพิมภรณ์ สมกิตติธรรม
เภสัชกรปฏิบัติการ
โทร. 02-590-7253

นางสาวพรกนก จันทร์ขำ
เภสัชกรปฏิบัติการ
โทร. 02-590-7307


ติดต่อ:
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 0-2590-7288 แฟกซ์ 0-2591-8457
e-mail: adr@fda.moph.go.th