HPVC Safety News
HPVC Safety News for consumers
จดหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ (Dear Healthcare Professional Letter)
ข้อมูลแลกเปลี่ยน ASEAN Post Marketing Alert System: PMAS
ข่าวรายเดือน
รายการยาและความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง
สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง(RMP)
ของยา Epoetin alfa

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ
 
ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปรายงานการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

สรุปเลขที่รายงานที่ไม่สมบูรณ์ 
เกณฑ์การประเมินผลระบบการรายงาน AE
ผลการประเมินระบบการรายงาน AE
สรุปรายงาน ADR/AE ประจำปี
สถิติรายงาน AE
ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย (FAQ)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การรายงานความปลอดภัย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงวัคซีน
 
วารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลักเกณฑ์การใช้ฐานข้อมูล Thai Vigibase เพื่อการศึกษาวิจัย
คู่มือแนวทางปฏิบัติ (manual & guidance)
สมัครสมาชิกวารสาร
เอกสารประกอบการประชุม  วัสดุสนับสนุน


 
ประชุม อบรม สัมนา
 
ประกาศระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย การจัดเก็บค่าบริการข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใชผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2548 และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บันทึกยื่นคำขอใช้ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์เป็นรายครั้ง
บันทึกตรวจสอบการพิจารณาคำขอและแนบหลักฐานการชำระเงิน


 
ลิงค์อื่น ๆ
Drug Identification Database
แบบสอบถามออนไลน์