กด ถูกใจ หรือ like เพื่อรับข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ใน Facebook ของกองแผนงานและวิชาการ
และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่ Fda Thai_Tech ได้เลยค่ะ